Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy korzystają ze strony www.inspatium.org. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Fundacja Promocji Pracy Zdalnej InSpatium, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63; 00-116 Warszawa
KRS: 0000818092, NIP: 5252812289, REGON: 385310541

Dalej zwana „InSpatium”.

InSpatium ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu InSpatium przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

 Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

InSpatium przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy wysyłają Państwo do nas zapytania i korzystają z formularza kontaktowego. Te dane są wymagane do udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

 • Imię i nazwisko
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Komentarze (jeśli dotyczy)

 

Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. InSpatium wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji
 • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
 • Język strony internetowej

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe 

InSpatium nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do zleceń, dla których zbierane były Państwa dane osobowe, oraz dla potencjalnych przyszłych zleceń, które mogą być nam powierzone. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 10 lat od momentu złożenia zamówienia.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

InSpatium może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje w celu realizacji usługi. Dane będą jednak przekazywane tylko w przypadkach, w których jest to wymagane w celu sprawnej realizacji usługi. W przeciwnym wypadku dane będą zanonimizowane, aby zapewnić Państwu większą ochronę.

 Kto ma wgląd w moje dane?

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych obejmują:

 1. osoby upoważnione przez Administratora,
  a. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
  b. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe, dostawcy systemów IT, indywidualni specjaliści oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe,
  c. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Udostępnianie danych innym osobom

InSpatium nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, nie będzie nimi handlować, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom: 

 • Dostawcy oprogramowania
 • Partnerzy w dziedzinie realizacji usług
 • Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów
 • Platformy reklamowe (np. Google lub Facebook)

W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych.

 Czy przetwarzane są moje „wrażliwe” dane osobowe? 

InSpatium nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji lub umówienia do poradni specjalistycznej. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując InSpatium wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali InSpatium wrażliwych informacji, chyba że wyrażą wyraźną zgodę na wykorzystywanie takich informacji przez InSpatium w celu prowadzenia przez InSpatium legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych InSpatium.

 Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Możesz skontaktować się za pośrednictwem naszego maila biuro@inspatium.org. InSpatium odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

 Wskazówki, pytania i skargi 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych osobowych, z chęcią z Państwem porozmawiamy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo

InSpatium bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem email biuro@inspatium.org